Master

Domeniul INGINERIE CIVILĂ ȘI INSTALAȚII

 

 

     Programe de studii:

 1. Ingineria și Managementul Proiectelor de Construcții (IMPC) (număr de credite: 120; 4 semestre);
 2. Ingineria Structurilor de Construcții (ISC) (număr de credite: 120; 4 semestre);

 

      Planuri de învățământ:

ISC

2023_2024

2022_2023

2021_2022

2020_2021

2019_2020

2018_2019

2017_2018
2015_2016
2014_2016

2013_2014

 

 

Fise de discipline - Programe de master:

IMPC

2023-2024 : Anul 1 - Anul 2

2022-2023 : Anul 1 - Anul 2

2021-2022 : Anul 1 - Anul 2

2020-2021 : Anul 1 - Anul 2

 

ISC

2023-2024 : Anul 1 - Anul 2

2022-2023 : Anul 1 - Anul 2

2021-2022 : Anul 1 - Anul 2

2020-2021 : Anul 1 - Anul 2

 

 


 

Ingineria și managementul proiectelor de construcții

 

Misiunea programului de master:

Misiunea acestui program de studii de master  este aceea de a pregăti specialişti capabili să înțeleagă, sa dezvolte și să implementeze, atât individual cât şi în colective, activităţi de management al proiectelor de construcții, pe baza acumulării de cunostințe teoretice și aplicative cu privire la obiectivele de investiții din domeniul construcţiilor. Acest program oferă o experiență educațională integrată, imbinand aspectele tehnice cu cele economice si manageriale aferente activitatilor profesionale din domeniul constructiilor. Prin abordarea interdisciplinară a tematicii de pregatire, acest program de studii își propune să înzestreze participanții cu aptitudinile necesare unei performanțe manageriale ridicate, furnizându-le instrumentele utile procesului decizional. Astfel, se facilitează pentru absolventi aprofundarea multicriteriala a problematicilor din domeniul constructiilor, axandu-se pe sfera activitatilor de management integrat, de eficienta a investitiilor, de evaluare de proprietati, de legislatie specifica etc.

Programul de studii se adreseaza atat absolventilor Facultatii de Constructii, cat si celor care sunt absolventi de stiinte economice, arhitectura etc. si care doresc sa acumuleze competente profesionale in sfera managementul de proiect din domeniul constructiilor. Acest program de studii a fost dezvoltat in conformitate cu cerintele pietei muncii din domeniul constructiilor, an de an regasindu-se in randurile masteranzilor atat absolventi din ultima promotie de la diferite facultati, cat si persoane care activeaza sau au experienta in domeniul constructiilor si care urmeaza aceasta forma de pregatire pentru actualizarea, completarea si diversificarea cunostintelor si abilitatilor profesionale.

Obiective specifice programului de master
Se are in vedere formarea de competente care sa permita absolventilor abordarea si tratarea la locul de munca a problemelor ce vizeaza gestionarea, conducerea si coordonarea eficienta si eficace a proceselor tehnice si tehnologice din domeniul constructiilor, a resurselor implicate, in conditii optime de securitate fizica si operationala. Se urmareste formarea si incurajarea unei gandiri proactive, menite sa contribuie la o coordonare a activitatilor profesionale in conditii de maximizare a rezultatelor dorite. In acest sens, se efectueaza studii comparative de solutii tehnice cu cuantificarea fiecarei ipoteze de lucru ca factori implicati (calitate, buget, timp), inclusiv prin tratarea riscurilor si a variabilitatii sistemului din care face parte proiectul de constructii.

      Sunt folosite modelele interactive și participative menite să creeze un mediu atractiv și stimulativ, atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice, fiind utilizate tehnici variate de lucru: studii de caz, dezbateri, prezentări studii individuale, proiecte etc.

      Programul de studii asigură, prin structura planului de invăţământ şi conţinutul disciplinelor, acumularea următoarelor competenţe:

 • Cunoasterea actelor normative, a legislatiei si a altor cerinte specifice cadrului de dezvoltare a proiectelor de constructii
 • Cunoștințe privind evaluarea, conducerea şi monitorizarea proceselor aferente implementării proiectelor de construcții
 • Cunoașterea și aplicarea aspectelor teoretice și practice privind organizarea și planificarea proiectelor de construcții, coordonarea și antrenarea resurselor umane implicate.
 • Proiectarea, implementarea şi îmbunătățirea sistemelor de management aferente domeniului construcțiilor, în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate.
 • Asimilarea cunoștințelor privind concepţia şi dezvoltarea unei propuneri de proiect în acord cu cerințele unui program de finanțare.
 • Dezvoltarea capacitatii de analiza si integrare in procesele de luare a deciziilor operationale si manageriale a principiul cost-beneficiu.
 • Dezvoltarea capacității de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice din domeniul construcțiilor, inclusiv prin utilizarea de soft-uri specifice. 
 • Cunoștințe privind managementul proiectelor cu specific costier și analiza integrată a factorilor de influență a hazardelor naturale si antropice asupra proiectelor de construcții.
 • Asimilarea cunoștințelor legate de performanțele economice, tehnice și tehnologice ale proiectelor de construcții, inclusiv cele energetice și de mediu.
 • Cunoasterea si aplicarea principiilor de etică si integritate aferente cercetarii stiintifice.

 


 

Ingineria Structurilor de Construcții

 

Misiunea programului de master:

Misiunea programului de studii de master „Ingineria Structurilor de Construcții” este aceea de a pregăti specialişti capabili să efectueze individual şi în echipe activităţi de proiectare şi cercetare ştiinţifică, teoretică, aplicativă, tehnologică avansată pentru asigurarea rezistenţei, stabilităţii şi siguranţei structurilor de construcţii în condiţii tehnice şi economice optime.

Dezvoltarea lucrărilor de construcţii civile, industriale impune proiectarea la un nivel avansat din punct de vedere seismic al clădirilor, acesta fiind unul din dezideratele urmărite de programa analitică a acestui masterat.

Un alt deziderat este de aprofundare a cunoştinţelor în domeniul reabilitării construcţiilor şi de folosire a materialelor avansate în construcţii.

Misiunea de învăţământ se încadrează în profilul şi specializarea unităţii de învăţământ organizatoare: Facultatea de Construcţii.

Necesitatea unui master de acest tip este atestată de existenţa unor astfel de programe pe plan European. Practic toate Facultăţile cu profil de Inginerie Civilă oferă cursuri de aprofundare în Ingineria structurilor de construcţii.

Obiective specifice programului de master
Obiectivul general al facultăţii pentru toate studiile masterale este acela de a contribui la formarea generaţiilor de ingineri constructori, specialiști în domeniul ingineriei civile cu o pregătire fundamentală orientată spre dimensiunea europeană a diferitelor discipline tehnice.

Obiectivele principale ale programului de studiu pentru master constau în specializarea şi aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică, fiind şi un pas în pregatirea pentru ciclul III de studiu, doctoratul.

Pornind de la cunoştinţele teoretice si practice asimilate in ciclul de licenţă în domeniul Inginerie civilă, conţinutul acestui program de studii este orientat preponderent spre formarea şi aprofundarea de competenţe profesionale inginereşti care să permită absolvenţilor

 • abordarea problemelor de concepţie, de calcul structural şi de optimizare a soluţiilor pentru diverse structuri din domeniul ingineriei civile.
 • cunoaşterea activităţilor implicate de monitorizarea construcţiilor pentru depistarea fenomenelor premergătoare unei stări de degradare periculoase, alcătuirea documentaţiei specifice pe baza inspecţiilor şi aplicarea metodelor de reabilitare a structurilor.
 • cunoaşterea si aplicarea procedeelor de conformare energetică a clădirilor, elaborarea documentaţiei de audit energetic,
 • cunoaşterea cerinţelor specifice cadrului de dezvoltare a proiectelor de construcţii,  si celor privind concepţia şi dezvoltarea unei propuneri de proiect în acord cu cerinţele unui program de finanţare.

 

Programul de studii asigură, prin structura planului de învăţământ şi în corelaţie cu conţinutul disciplinelor, următoarele competenţe:

1. Cunoaşterea aprofundată a caracteristicilor şi a tehnologiilor de utilizare a materialelor avansate în realizarea structurilor performante.

2. Cunoaşterea si aplicarea principiilor necesare pentru pregătirea modelelor structurale în vederea analizei cu element finit; investigarea comportării structurale până la starea finală de colaps şi utilizarea mijloacelor de proiectare avansată asistată de calculator.

3. Cunoaşterea şi înţelegerea metodelor de prognozare a comportării pământurilor ca teren de fundare cu probleme speciale, aprofundarea metodelor de proiectare şi de realizare tehnologică a lucrărilor de fundaţii speciale.

4. Identificarea caracteristicilor mişcării seismice importante pentru răspunsul structurilor, evaluarea vulnerabilităţii, cunoaşterea problemelor specifice pentru evaluarea răspunsului seismic al structurilor speciale.

5. Înţelegerea şi aplicarea conceptelor de proiectare bazate pe performanţă, evaluarea probabilistică a rezistenţelor, solicitărilor precum şi evaluarea probabilităţii de cedare şi cuantificarea riscului structural.

6. Cunoaşterea aprofundată şi aplicarea metodelor de concepţie si proiectare a structurilor metalice.

7. Înţelegerea conceptelor de alcătuire şi calcul al structurilor speciale din beton armat si precomprimat, al structurilor cu specific costier sau portuar.

8. Cunoaşterea comportării la foc şi aplicarea regulilor de calcul pentru structurile de rezistenţă din beton şi oţel.

9. Cunoaşterea activităţilor implicate de monitorizarea construcţiilor pentru depistarea fenomenelor premergătoare unei stări de degradare periculoase, alcătuirea documentaţiei specifice pe baza inspecţiilor şi aplicarea metodelor de reabilitare a structurilor.

10. Cunoaşterea si aplicarea procedeelor de conformare energetică a clădirilor, elaborarea documentaţiei de audit energetic.

11. Cunoaşterea actelor normative, a legislaţiei si a altor cerinţe specifice cadrului de dezvoltare a proiectelor de construcţii.

12. Dezvoltarea capacităţii de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice din domeniul construcţiilor, inclusiv prin utilizarea de soft-uri specifice.

13. Asimilarea cunoştinţelor privind concepţia şi dezvoltarea unei propuneri de proiect în acord cu cerinţele unui program de finanţare.

14. Pregătirea studiilor, a rapoartelor tehnice şi a publicaţiilor ştiinţifice de specialitate