Centrul de Cercetare în Inginerie Civilă

Cercetarea ştiinţifică a Facultăţii de Construcţii reprezintă a doua dimensiune majoră a activităţii desfăşurate de cadrele didactice, doctoranzi, masteranzi, studenţi, alături de cea de formare a viitorilor specialişti în domeniile ingineriei civile.

Cercetarea ştiinţifică reprezintă o prioritate managerială la nivelul Facultăţii de Construcţii şi ea se desfăşoară în cea mai mare parte în cadrul „Centrului de cercetări în Inginerie civilă” afiliat Facultăţii de Constructii, autorizat să funcţioneze prin H.S. 959 din 06.02.2009.

Personalul didactic propriu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul disciplinelor cuprinse în norma didactică pe care o acoperă, valorificate prin publicaţii, contracte si parteneriate de transfer tehnologic.

 

Monitorizarea activităţii de cercetare se realizează pe baza unor rapoarte anuale (Raportarea activității de CDI) în care indicatorii de referință cuprind inclusiv: numărul lucrărilor publicate în reviste cotate ISI/WoS, numãrul lucrărilor publicate în reviste cotate BDI, lucrări prezentate la conferinţe nationale si internaţionale, numărul brevetelor de inventie, numarul de citari etc.

 

Există o preocupare a tuturor cadrelor didactice din Facultate ca rezultatele activitatilor de cercetare intreprinse sa fie diseminate catre factorii interesati, atat prin publicare de articole si incheierea de contracte cu mediul socio-economic, cat si prin participarea in diferite proiecte.

Centrul de Cercetare in Inginerie civila are la baza infrastructura de cercetare a Facultății de Constructii, atat dotările aferente laboratoarelor facultatii cat si cele ale universitatii in anumite situatii specifice cand se au in vedere desfasurarea de activitati de CDI multidisciplinare.