Centre de cercetare

Centrul de Cercetare în Inginerie Civilă

     Cercetarea ştiinţifică a Facultăţii de Construcţii reprezintă a doua dimensiune majoră a activităţii desfăşurate de cadrele didactice, doctoranzi, masteranzi, studenţi, alături de cea de formare a viitorilor specialişti în domeniile ingineriei civile. Cercetarea ştiinţifică reprezintă o prioritate managerială la nivelul Facultăţii de Construcţii şi ea se desfăşoară în cea mai mare parte în cadrul Centrului de cercetări în Inginerie Civilă afiliat Facultăţii, autorizat să funcţioneze prin H.S. 959 din 06.02.2009.

    Personalul didactic propriu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul disciplinelor cuprinse în norma didactică pe care o acoperă, valorificate prin publicaţii. Monitorizarea activităţii de cercetare se realizează pe baza unor rapoarte anuale în care indicatorii de performanţă se referă la: numãrul lucrărilor publicate în reviste cotate ISI, numãrullucrărilor publicate în reviste cotate BDI, acreditate CNCSIS, lucrări prezentate la conferinţe internaţionale, numărul brevetelor de inventie.

     Există o preocupare a tuturor cadrelor didactice din Facultate ca lucrările publicate să se încadreze în zona de vârf. Astfel, în perioada 2012-2018 au fost publicate peste100 de articole în reviste cotate ISI sau ISI proceedings, în reviste BDI, volume ale conferintelor internaţionale şi naţionale sau reviste acreditate CNCSIS. În perioada precedentă existau lucrări în volume de conferinţe naţionale sau în reviste acreditate CNCSIS care nu se încadrau în baze de date internaţionale.