Parteneriate

 

Una dintre principalele preocupari ale Facultatii de Constructii este reprezentata de conexiunea cu reprezentantii mediulUI socio-economic, vizandu-se colaborari cu diferite firme si organizații ce activeaza in domeniul constructiilor, beneficiari finali fiind studenții facultății.

In acest sens, Facultatea de Construcții are in vedere încheierea de Acorduri de parteneriat cu organizatiile interesate, acorduri ce definesc cadrul general al colaborării prin care părțile implicate își folosesc competențele, experiența profesională și potențialul tehnic și / sau uman de care dispun în vederea desfășurării unor activități didactice, extracurriculare, de cercetare-dezvoltare-inovare si de transfer tehnologic.

Obiectivele specifice ale Acordurilor de colaborare pe care Facultatea de Constructii le perfectează cu diferitele firme si organizații ce activează în domeniul construcțiilor sunt reprezentate in general de:

 

A. Perfecționarea activității didactice și de formare profesională a studenților si absolvenților prin:

a. Pregătirea profesională continuă și dezvoltarea competențelor studenților și a absolvenților din cadrul Facultății de Construcții, în vederea facilitării inserției lor pe piața muncii, prin organizarea în parteneriat de: cursuri, stagii de pregătire, practică profesională, conferințe, workshop-uri sau seminarii în domeniul Ingineriei civile.

b. Aprofundarea cunoștințelor dobândite și dezvoltarea competențelor prevăzute în curricula universitară, prin plasarea studenților în situații reale de producție, ceea ce le conferă abilități privind relațiile interumane de muncă.

c. Creșterea motivației în pregătirea teoretică și practică a studenților, printr-o mai bună cunoaștere a viitoarei profesii de către aceștia.

d. Pregătirea studenților și a absolvenților pentru piața muncii, prin dobândirea de experiență practică în perioada studiilor universitare.

e. Promovarea profesiei de inginer constructor în piața muncii.

B. Dezvoltarea activității de cercetare - dezvoltare – inovare și de transfer tehnologic prin:

a. Îmbunătățirea bazei tehnice, a normativelor și a legislației din domeniul Ingineriei civile, prin consultări și  proiecte comune.

b. Identificarea căilor de cooperare în vederea dezvoltării în parteneriat de activități specifice de cercetare științifică și de transfer tehnologic.

c. Acordarea sprijinului reciproc informațional şi material disponibil, în vederea unei bune desfășurări a activităților de cercetare-dezvoltare-inovare dintre cele două Părți.

d. Inițierea şi desfășurarea de proiecte și activități profesionale și de cercetare-dezvoltare-inovare naționale şi internaționale, în măsura disponibilității Părților.

e. Îmbunătățirea resurselor bibliografice de informare aflate la dispoziția comunității din domeniul Ingineriei civile.

f. Utilizarea în comun a infrastructurii şi a altor facilități necesare în derularea de activități experimentale, în beneficiul ambelor Părți.

g. Sprijin reciproc în oferirea de asistență tehnică și consultanță științifică și profesională.

h. Valorificarea și diseminarea pe paginile de internet ale Părților, de comun acord, a rezultatelor activităților desfășurate în comun de către cele două organizații partenere în baza prezentului Acord de colaborare.

C. Intensificarea activității de instruire prin sisteme alternative:

a. Asigurarea mobilității specialiștilor celor două organizații partenere în activităţi tehnice și  științifice de specialitate.

b. Menținerea unui nivel superior al cunoștințelor specialiștilor din cele două organizații partenere prin organizarea de workshop-uri și seminarii de instruire si informare.

c. Facilitarea participării la diferite forme de perfecționare, cursuri de formare organizate de cele două organizații partenere sau alte instituţii din domeniul Ingineriei civile.

 

Principalii colaboratori ai Facultății de Construcții cu care sunt încheiate Acorduri de parteneriat, inclusiv Acorduri pentru desfășurarea activităților de practica sunt:

 

 • MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI
 • SC ALLBIM NET SRL
 • SC EURO VIAL RESIDENCE SRL
 • SC SOLID HOUSE SRL
 • FEDERATIA PATRONATELOR SOCIETATILOR DIN CONSTRUCTII
 • ASOCIAȚIA COLEGIUL TEHNIC AL DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER ȘI RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUȚIA
 • ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI – FILIALA BUCUREȘTI
 • SC CHIMPEX SA
 • SN NUCLEAR ELECTRICA SA
 • FEDERATIA PATRONALA PETROL SI GAZE BUCURESTI
 • ENGIE Romania S.A.
 • SC SCHENKER ROMTRANS SA
 • SC INAS SA
 • SC STRUCTURAL ING SRL
 • SC ASCON PROIECT SRL
 • SC COD PROIECT CONSULTING SRL
 • SC NOVA PROJECT  KONSTRUCT GROUP SRL
 • SC INGINERIA SE SRL
 • SC GAMARO DINAMIC STRUCTURE SRL
 • SC CELCO SA
 • SC BETOANE SI PREFABRICATE SRL
 • S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L.
 • S.C. ALLPLAN PROIECT S.R.L.
 • SC RAJA SA
 • SC CONSULTANTA SI PROIECTARE APA SI CANAL SRL
 • APELE ROMANE - ADMINISTRAȚIA BAZINALA DE APA DOBROGEA-LITORAL
 • SC ABC VAL SRL
 • ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE  S.A.