Acte necesare

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenţă este necesară încărcarea pe platforma on-line, a următoarelor documente scanate (in format jpg sau pdf, max 3Mb)
A. Pentru cetațenii români:
1. certificatul de naștere;
2. actul de identitate;
3. certificatul de căsătorie, doar pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;
4. diploma de bacalaureat sau adeverința de bacalaureat în cazul promoției curente
5. adeverință medicală, eliberată în ultimele 6 luni, după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează.
6. fotografie color – după caz, tip carte de identitate;
7. dovada de achitare a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere:
a. orfani cu vârsta de până la 26 ani – vor prezenta certificatul de deces al părintelui/părinților;
b. salariați UOC și copiii salariaților UOC – vor prezenta adeverință din care să rezulte calitatea de salariat copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate –
c. copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate – vor prezenta adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este personal didactic sau didactic auxiliar în activitate;
d. copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ – vor prezenta talonul de pensie și adeverință de la locul de muncă unde a activat părintele;
e. candidații proveniți din sistemul de protecție socială – vor prezenta adeverință eliberată de către Direcția Județeană pentru Protecția Copilului. UOC;
8. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii (TX sau FTX) pentru fiecare an de studii de licenta la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular (dacă este cazul);
9. diploma de atestare a performanţelor olimpice pentru absolvenţii de liceu cu bacalaureat care au obţinut, în perioada studiilor liceale, performanţe recunoscute la olimpiadele şi concursurile şcolare internaţionale şi naţionale la disciplinele: matematică, fizică, chimie, ştiinţe ale pământului sau la disciplinele tehnologice
10. foaia matricolă/supliment la diploma/ situație școlară (doar pentru candidații care au efectuat anterior studii universitare de licenta si care vizează echivalarea creditelor);
11. adeverința care atestă proveniența din sistemul de protecție socială – pentru candidații care participă pe locurile dedicate absolvenților proveniți din sistemul de protecție socială.
Obs: documente generate automat de platforma, pe baza datelor introduse de candidat și opțiunilor din etapa de înscriere: declarație RGDP; declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale; cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (Fișa de înscriere)
B. Cetățenii străini vor respecta precizările din "Regulamentul privind organizarea si desfășurarea Concursului de Admitere la studii universitare de licență și master in Universitatea ”Ovidius" din Constanța, in sesiunile iulie și septembrie 2022”
 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de master este necesară încărcarea pe platforma on-line, a următoarelor documente scanate (in format jpg sau pdf, max 3Mb)
A. Pentru cetațenii români:
1. certificatul de naștere;
2. actul de identitate;

3. certificatul de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care și-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;
4. diploma de bacalaureat
5. diploma de licență/inginer sau, în cazul promoției curente, adeverința de licență pentru candidații care se înscriu la mai multe programe de studii de master;
6. foaia matricolă/supliment la diploma;
7. adeverință medicală, eliberată în ultimele 6 luni, după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează.
8. fotografie color – după caz, tip carte de identitate;
9. dovada de achitare a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
a. orfani cu vârsta de până la 26 ani – vor prezenta certificatul de deces al părintelui/părinților;
b. salariați UOC și copiii salariaților UOC – vor prezenta adeverință din care să rezulte calitatea de salariat copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate –
c. copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate – vor prezenta adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este personal didactic sau didactic auxiliar în activitate;
d. copiii personalului didactic și didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ – vor prezenta talonul de pensie și adeverință de la locul de muncă unde a activat părintele;
e. candidații proveniți din sistemul de protecție socială – vor prezenta adeverință eliberată de către Direcția Județeană pentru Protecția Copilului. UOC;
10. adeverința din care să rezulte calitatea de student la un program de master, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii de master la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular (dacă este cazul).
Obs: documente generate automat de platforma, pe baza datelor introduse de candidat și opțiunilor din etapa de înscriere: declarație RGDP; declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale; cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (Fișa de înscriere)
B. Cetățenii străini vor respecta precizările din "Regulamentul privind organizarea si desfășurarea Concursului de Admitere la studii universitare de licență și master in Universitatea ”Ovidius" din Constanța, in sesiunile iulie și septembrie 2022”