Master

  1. Inginerie costieră (IC) (număr de credite: 90; 3 semestre);
  2. Ingineria și Managementul Resurselor de Apă (IMRA) (număr de credite: 90;  3 semestre);
  3. Ingineria Structurilor în Construcții (ISC) (număr de credite: 90; 3 semestre);
  4. Ingineria și Managementul Proiectelor de Construcții (IMPC) (număr de credite: 90; 3 semestre);
  5. Ingineria Sistemelor Hidrotehnice (ISH) (număr de credite: 90;  3 semestre);

 

      Planuri de învățământ:

ISC

2017_2018

 

2015_2016

 

2014_2016

 

2013_2014

 

 

 

Programe Analitice Master

 


 
Inginerie Costieră
 
3 semestre; cursuri de zi
Specializarea „MASTERAT” „ INGINERIE COSTIERĂ” are ca principal obiectiv formarea capacităților de a identifica, formula și explica problemele zonelor costiere și cunoașterea proceselor fizice, hidrodinamice și seismice ce au loc în zonele costiere cu scopul de a propune și interpreta coerent soluții pentru rezolvarea acestora. 
Ca tehnici de abordare, în contextul integrării învățământului universitar în structurile învățământului european, sunt folosite modelele interactive și participative menite să creeze un mediu atractiv și stimulativ, atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice.
Sunt utilizate modalități de predare foarte variate: studii de caz, discuții, prezentări studii individuale, proiecte etc.
Pe toata durata studiilor se încurajează participarea individuală, schimburile de idei, crearea și consolidarea unor grupuri de studiu, activitatea de pregătire în bibliotec.
 

 
Ingineria Structurilor de Construcții
 
Misiunea programului de masterat:
Misiunea programului de studii de masterat „Ingineria Structurilor de Construcții” este aceea de a pregăti specialişti capabili să efectueze individual şi în echipe activităţi de proiectare şi cercetare ştiinţifică, teoretică, aplicativă, tehnologică avansată pentru asigurarea rezistenţei, stabilităţii şi siguranţei structurilor de construcţii în condiţii tehnice şi economice optime.
Dezvoltarea lucrărilor de construcţii civile, industriale impune proiectarea la un nivel avansat din punct de vedere seismic al clădirilor, acesta fiind unul din dezideratele urmărite de programa analitică a acestui masterat.
Un alt deziderat este de aprofundare a cunoştinţelor în domeniul reabilitării construcţiilor şi de folosire a materialelor avansate în construcţii.
Misiunea de învăţământ se încadrează în profilul şi specializarea unităţii de învăţământ organizatoare: Facultatea de Construcţii.
Competenţele de specialitate ale absolvenţilor de masterat Ingineria Structurilor de Construcţii sunt de:
  • aprofundarea cunoștințelor în domeniul studiilor de licenţă;
  • asigurarea unor competențe corespunzătoare activității de proiectare la nivel european;
  • dezvoltarea capacității de cercetare în rândul tinerilor.
Necesitatea unui masterat de acest tip este atestată de existenţa unor astfel de programe pe plan European. Practic toate Facultăţile cu profil de Inginerie Civilă oferă cursuri de aprofundare în Ingineria structurilor de construcţii.
 
Obiective specifice programului de masterat
Obiectivul general al facultăţii pentru toate studiile masterale este acela de a contribui la formarea generaţiilor de ingineri constructori, specialiști în domeniul ingineriei civile cu o pregătire fundamentală orientată spre dimensiunea europeană a diferitelor discipline tehnice.
Obiectivele principale ale programului de studiu pentru masterat constau în specializarea şi aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică, fiind şi un pas în pregatirea pentru ciclul III de studiu, doctoratul.
Cerinţe urmărite:
1.     Dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe, competenţe şi abilităţi corespunzătoare stadiului actual de dezvoltare a ştiinţelor domeniului ingineriei civile la nivel european, în scopul asigurării, pentru aceştia, a unor noi perspective de angajare pe piaţa muncii internă şi internaţională;
2.     Atragerea unor cadre didactice prestigioase din cadrul unor universităţi şi instituţii partenere ale facultăţii şi universităţii (Franța, Spania, s.a.), care vor preda în una din limbile de circulaţie europeană;
3.     Intensificarea pregătirii complementare în domeniul informaticii, al elementelor de calcul structural, al elementelor de statistică matematică, matematică aplicată şi/sau prin încheierea unor parteneriate şi proiecte comune cu alte facultăţi din universitate sau din afara acesteia pentru accentuarea rolului şi dimensiunii culturale a programelor educaţionale ale facultăţii;
4.     Accentuarea dimensiunii practice a pregătirii profesionale a viitorilor specialişti, prin metode inovative, stagii de practică de tip internship, workshopuri cu specialişti din alte universitati, institute de cercetare. 
 

 
Ingineria și Managementul Resurselor de Apă
 
3 semestre; cursuri de zi

Specializarea „MASTERAT” „
INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂ” are ca principal obiectiv formarea unor competențe specifice care vor permite viitorilor absolvenți să abordeze aspecte tehnice și științifice privitoare la problemele referitoare la disponibilitatea resurselor de apă, calitatea acestora și apărarea împotriva acțiunii lor distructive. 

Ca tehnici de abordare, în contextul integrării învățământului universitar în structurile învatamântului european, sunt folosite modelele interactive și participative menite să creeze un mediu atractiv și stimulativ, atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice. 

Sunt utilizate modalități de predare foarte variate: studii de caz, discuții, prezentări studii individuale, proiecte etc. 

Pe toata durata studiilor se încurajează participarea individuală, schimburile de idei, crearea și consolidarea unor grupuri de studiu, activitatea de pregătire în bibliotecă.
 

 
Ingineria Sistemelor Hidrotehnice
 
3 semestre; cursuri de zi

Specializarea „MASTERAT” „INGINERIA SISTEMELOR HIDROTEHNICE” are ca principal obiectiv formarea unor competențe specifice care vor permite viitorilor absolvenți să abordeze aspecte tehnice și științifice privitoare la problemele referitoare la procesele hidraulice, hidrologice și hidrogeologice ce au loc la nivelul unui bazin hidografic cu scopul de a propune și interpreta coerent soluții de amenajare. 

Ca tehnici de abordare, în contextul integrării învățământului universitar în structurile învățământului european, sunt folosite modelele interactive și participative menite să creeze un mediu atractiv și stimulativ, atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice. 

Sunt utilizate modalități de predare foarte variate: studii de caz, discuții, prezentări studii individuale, proiecte etc. 

Pe toata durata studiilor se încurajează participarea individuală, schimburile de idei, crearea și consolidarea unor grupuri de studiu, activitatea de pregătire în bibliotecă.
 

 
Ingineria și managementul proiectelor de construcții
 
Programul de masterat „Ingineria și Managementul Proiectelor de Construcţii” a fost dezvoltat din necesitatea ca absolvenții Facultății de Construcții care își dezvoltă o carieră în managementul și gestiunea proiectelor de investiții să aprofundeze cunoștințele despre finanțarea proiectelor, implementarea lor și atingerea indicatorilor propuși astfel încât fondurile să fie folosite eficient, iar proiectele să fie unele de succes.
Astfel, programul de studii de masterat Ingineria și Managementul Proiectelor de Construcţii își propune să înzestreze participanții, absolvenți de studii de licență în inginerie în principal, dar și absolvenți cu specializări apropiate domeniului inginerie, cu aptitudinile necesare unei performanțe manageriale ridicate, furnizându-le instrumentele utile procesului decizional.
Astfel, discipline precum  Managementul strategic, Managementul proiectelor de construcții, Evaluarea proprietăților imobiliare, Managementul riscului permit pe viitor ridicarea competenţelor absolvenţilor de masterat la un nivel mult mai ridicat mai ales în domeniul managementului proiectelor de investiții și a evaluării afacerilor, o mare parte din absolvenţi fiind absorbiţi în această ramură de activitate.
Obiectivul general al programul de masterat „Ingineria și Managementul Proiectelor de Construcţii” este acela de a contribui la formarea unor generaţii de specialiști în domeniul dezvoltării, aplicării și conducerii proiectelor de investiții și afaceri, cu o pregătire profesională interdisciplinară care să le dea posibilitatea orientării în carieră într-un mod oportun, astfel încât fiecare persoană să aibă șansa să se dezvolte individual și să participe astfel la dezvoltarea atât a comunității profesionale prin aplicarea unor direcții de cercetare, cât și a organizației în care își desfășoară activitatea.
Abordarea interdisciplinară facilitează posibilitatea oricărui absolvent cunoașterea în timp a mai multor domenii, astfel încât acoperirea în piața muncii să fie facilă și de mare interes.
Construit prin combinarea optimă a unor discipline provenind din domeniul ingineriei, economiei, finanțelor, marketingului și managementului strategic, programul de masterat oferă o experiență educațională integrată prin:
-        Dezvoltarea aptitudinilor decizionale în domeniul managementului proiectelor de investiții
-        Pregătirea participanților pentru asumarea unor responsabilități manageriale diverse  
-        Înțelegerea aspectelor economice, financiare și sociale care influențează planificarea și luarea deciziilor pentru proiectele de investiții
-        Aplicarea cunoștințelor teoretice în situații decizionale reale, inerente operării firmei într-un mediu economic tot mai competitiv
-        Încurajarea schimbului de idei și experiența între participanți, profesorii programului și profesioniști din practica de afaceri.