Master

 1. Inginerie costieră (IC) (număr de credite: 90; 3 semestre);
 2. Ingineria și Managementul Resurselor de Apă (IMRA) (număr de credite: 90;  3 semestre);
 3. Ingineria Structurilor în Construcții (ISC) (număr de credite: 90; 3 semestre);
 4. Ingineria și Managementul Proiectelor de Construcții (IMPC) (număr de credite: 90; 3 semestre);
 5. Ingineria Sistemelor Hidrotehnice (ISH) (număr de credite: 90;  3 semestre);

 

      Planuri de învățământ:

IC

 

2018_2019

 

 

 

Programe Analitice Master

 


 
Inginerie Costieră
 
3 semestre; cursuri de zi
Specializarea „MASTERAT” „ INGINERIE COSTIERĂ” are ca principal obiectiv formarea capacităților de a identifica, formula și explica problemele zonelor costiere și cunoașterea proceselor fizice, hidrodinamice și seismice ce au loc în zonele costiere cu scopul de a propune și interpreta coerent soluții pentru rezolvarea acestora. 
Ca tehnici de abordare, în contextul integrării învățământului universitar în structurile învățământului european, sunt folosite modelele interactive și participative menite să creeze un mediu atractiv și stimulativ, atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice.
Sunt utilizate modalități de predare foarte variate: studii de caz, discuții, prezentări studii individuale, proiecte etc.
Pe toata durata studiilor se încurajează participarea individuală, schimburile de idei, crearea și consolidarea unor grupuri de studiu, activitatea de pregătire în bibliotec.
 

 
Ingineria Structurilor de Construcții
 
Misiunea programului de masterat:
Misiunea programului de studii de masterat „Ingineria Structurilor de Construcții” este aceea de a pregăti specialişti capabili să efectueze individual şi în echipe activităţi de proiectare şi cercetare ştiinţifică, teoretică, aplicativă, tehnologică avansată pentru asigurarea rezistenţei, stabilităţii şi siguranţei structurilor de construcţii în condiţii tehnice şi economice optime.
Dezvoltarea lucrărilor de construcţii civile, industriale impune proiectarea la un nivel avansat din punct de vedere seismic al clădirilor, acesta fiind unul din dezideratele urmărite de programa analitică a acestui masterat.
Un alt deziderat este de aprofundare a cunoştinţelor în domeniul reabilitării construcţiilor şi de folosire a materialelor avansate în construcţii.
Misiunea de învăţământ se încadrează în profilul şi specializarea unităţii de învăţământ organizatoare: Facultatea de Construcţii.
Competenţele de specialitate ale absolvenţilor de masterat Ingineria Structurilor de Construcţii sunt de:
 • aprofundarea cunoștințelor în domeniul studiilor de licenţă;
 • asigurarea unor competențe corespunzătoare activității de proiectare la nivel european;
 • dezvoltarea capacității de cercetare în rândul tinerilor.
Necesitatea unui masterat de acest tip este atestată de existenţa unor astfel de programe pe plan European. Practic toate Facultăţile cu profil de Inginerie Civilă oferă cursuri de aprofundare în Ingineria structurilor de construcţii.
 
Obiective specifice programului de masterat
Obiectivul general al facultăţii pentru toate studiile masterale este acela de a contribui la formarea generaţiilor de ingineri constructori, specialiști în domeniul ingineriei civile cu o pregătire fundamentală orientată spre dimensiunea europeană a diferitelor discipline tehnice.
Obiectivele principale ale programului de studiu pentru masterat constau în specializarea şi aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică, fiind şi un pas în pregatirea pentru ciclul III de studiu, doctoratul.
Cerinţe urmărite:
1.     Dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe, competenţe şi abilităţi corespunzătoare stadiului actual de dezvoltare a ştiinţelor domeniului ingineriei civile la nivel european, în scopul asigurării, pentru aceştia, a unor noi perspective de angajare pe piaţa muncii internă şi internaţională;
2.     Atragerea unor cadre didactice prestigioase din cadrul unor universităţi şi instituţii partenere ale facultăţii şi universităţii (Franța, Spania, s.a.), care vor preda în una din limbile de circulaţie europeană;
3.     Intensificarea pregătirii complementare în domeniul informaticii, al elementelor de calcul structural, al elementelor de statistică matematică, matematică aplicată şi/sau prin încheierea unor parteneriate şi proiecte comune cu alte facultăţi din universitate sau din afara acesteia pentru accentuarea rolului şi dimensiunii culturale a programelor educaţionale ale facultăţii;
4.     Accentuarea dimensiunii practice a pregătirii profesionale a viitorilor specialişti, prin metode inovative, stagii de practică de tip internship, workshopuri cu specialişti din alte universitati, institute de cercetare. 
 

 
Ingineria și Managementul Resurselor de Apă
 
3 semestre; cursuri de zi

Specializarea „MASTERAT” „
INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂ” are ca principal obiectiv formarea unor competențe specifice care vor permite viitorilor absolvenți să abordeze aspecte tehnice și științifice privitoare la problemele referitoare la disponibilitatea resurselor de apă, calitatea acestora și apărarea împotriva acțiunii lor distructive. 

Ca tehnici de abordare, în contextul integrării învățământului universitar în structurile învatamântului european, sunt folosite modelele interactive și participative menite să creeze un mediu atractiv și stimulativ, atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice. 

Sunt utilizate modalități de predare foarte variate: studii de caz, discuții, prezentări studii individuale, proiecte etc. 

Pe toata durata studiilor se încurajează participarea individuală, schimburile de idei, crearea și consolidarea unor grupuri de studiu, activitatea de pregătire în bibliotecă.
 

 
Ingineria Sistemelor Hidrotehnice
 
3 semestre; cursuri de zi

Specializarea „MASTERAT” „INGINERIA SISTEMELOR HIDROTEHNICE” are ca principal obiectiv formarea unor competențe specifice care vor permite viitorilor absolvenți să abordeze aspecte tehnice și științifice privitoare la problemele referitoare la procesele hidraulice, hidrologice și hidrogeologice ce au loc la nivelul unui bazin hidografic cu scopul de a propune și interpreta coerent soluții de amenajare. 

Ca tehnici de abordare, în contextul integrării învățământului universitar în structurile învățământului european, sunt folosite modelele interactive și participative menite să creeze un mediu atractiv și stimulativ, atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice. 

Sunt utilizate modalități de predare foarte variate: studii de caz, discuții, prezentări studii individuale, proiecte etc. 

Pe toata durata studiilor se încurajează participarea individuală, schimburile de idei, crearea și consolidarea unor grupuri de studiu, activitatea de pregătire în bibliotecă.
 

 
Ingineria și managementul proiectelor de construcții
 
      Misiunea acestui program de studii de master  este aceea de a pregăti specialişti capabili să înțeleagă, sa dezvolte și să implementeze, atât individual cât şi în colective, activităţi de management al proiectelor de construcții, pe baza acumulării de cunostințe teoretice și aplicative cu privire la obiectivele de investiții din domeniul construcţiilor. Acest program oferă o experiență educațională integrată, imbinand aspectele tehnice cu cele economice si manageriale aferente activitatilor profesionale din domeniul constructiilor. Prin abordarea interdisciplinară a tematicii de pregatire, acest program de studii își propune să înzestreze participanții cu aptitudinile necesare unei performanțe manageriale ridicate, furnizându-le instrumentele utile procesului decizional. Astfel, se facilitează pentru absolventi aprofundarea multicriteriala a problematicilor din domeniul constructiilor, axandu-se pe sfera activitatilor de management integrat, de eficienta a investitiilor, de evaluare de proprietati, de legislatie specifica etc.
       Programul de studii se adreseaza atat absolventilor Facultatii de Constructii, cat si celor care sunt absolventi de stiinte economice, arhitectura etc. si care doresc sa acumuleze competente profesionale in sfera managementul de proiect din domeniul constructiilor. Acest program de studii a fost dezvoltat in conformitate cu cerintele pietei muncii din domeniul constructiilor, an de an regasindu-se in randurile masteranzilor atat absolventi din ultima promotie de la diferite facultati, cat si persoane care activeaza sau au experienta in domeniul constructiilor si care urmeaza aceasta forma de pregatire pentru actualizarea, completarea si diversificarea cunostintelor si abilitatilor profesionale.
       Se are in vedere formarea de competente care sa permita absolventilor abordarea si tratarea la locul de munca a problemelor ce vizeaza gestionarea, conducerea si coordonarea eficienta si eficace a proceselor tehnice si tehnologice din domeniul constructiilor, a resurselor implicate, in conditii optime de securitate fizica si operationala. Se urmareste formarea si incurajarea unei gandiri proactive, menite sa contribuie la o coordonare a activitatilor profesionale in conditii de maximizare a rezultatelor dorite. In acest sens, se efectueaza studii comparative de solutii tehnice cu cuantificarea fiecarei ipoteze de lucru ca factori implicati (calitate, buget, timp), inclusiv prin tratarea riscurilor si a variabilitatii sistemului din care face parte proiectul de constructii.
      Sunt folosite modelele interactive și participative menite să creeze un mediu atractiv și stimulativ, atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice, fiind utilizate tehnici variate de lucru: studii de caz, dezbateri, prezentări studii individuale, proiecte etc.
      Programul de studii asigură, prin structura planului de invăţământ şi conţinutul disciplinelor, acumularea următoarelor competenţe:
 • Cunoasterea actelor normative, a legislatiei si a altor cerinte specifice cadrului de dezvoltare a proiectelor de constructii
 • Cunoștințe privind evaluarea, conducerea şi monitorizarea proceselor aferente implementării proiectelor de construcții
 • Cunoașterea și aplicarea aspectelor teoretice și practice privind organizarea și planificarea proiectelor de construcții, coordonarea și antrenarea resurselor umane implicate.
 • Proiectarea, implementarea şi îmbunătățirea sistemelor de management aferente domeniului construcțiilor, în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate.
 • Asimilarea cunoștințelor privind concepţia şi dezvoltarea unei propuneri de proiect în acord cu cerințele unui program de finanțare.
 • Dezvoltarea capacitatii de analiza si integrare in procesele de luare a deciziilor operationale si manageriale a principiul cost-beneficiu.
 • Dezvoltarea capacității de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice din domeniul construcțiilor, inclusiv prin utilizarea de soft-uri specifice. 
 • Cunoștințe privind managementul proiectelor cu specific costier și analiza integrată a factorilor de influență a hazardelor naturale si antropice asupra proiectelor de construcții.
 • Asimilarea cunoștințelor legate de performanțele economice, tehnice și tehnologice ale proiectelor de construcții, inclusiv cele energetice și de mediu.
 • Cunoasterea si aplicarea principiilor de etică si integritate aferente cercetarii stiintifice.