Acte necesare

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

 

  Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenţă este necesară încărcarea pe platforma on-line, a următoarelor acte scanate (format pdf sau jpg, max 3Mb):

A) Pentru cetăţenii români:

 1. Formularul on-line (echivalentul cererii - tip de înscriere pentru concursul de admitere);
 2. certificatul de naştere;
 3. actul de identitate;
 4. certificatul de căsătorie -pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);
 5. diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2018, adeverinţa de bacalaureat. Prin excepție, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2017-2018, în baza acordului scris al acestora, UOC se poate interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), în vedere preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția din România.
 6. foaia matricolă de la liceu;
 7. Adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către  medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul de studiu la care candidează.
 8. două fotografii color tip carte de identitate;
 9. dacă plata nu a fost făcută on-line, este necesară chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 10. dacă e cazul, adeverinţă în original din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular;
 11. Pentru candidații care au urmat anterior studii universitare de licență, dar nu le-au finalizat, este necesară o adeverință cu perioada studiilor efectuate și forma de finanțare (buget sau cu taxă) însoțită de situația școlară aferentă;
 12. Pentru absolvenții de studii superioare (de scurtă durată, de lungă durată sau de licență) este necesară diploma de studii superioare și foaia matricolă aferentă;
 13. Scrisoarea de intenţie.

B)Pentru cetăţenii din statele membre UE, SEE şi CE, care au trecut de procesul de evaluare a eligibilității dosarelor din cadrul Departamentului pentru Studenții Străini:

 1. Formularul on-line (echivalentul cererii - tip de înscriere pentru concursul de admitere);
  1. certificatul de naştere, în copie şi traducere legalizată;
  2. copie a actului care atestă domiciliul stabil în străinătate;
  3. copie de pe pașaport(paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;
  4. certificatul de căsătorie, în copie şi traducere legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);
  5. diploma de bacalaureat sau echivalentă ori, pentru promoția 2018, adeverința debacalaureat, în original, vizată cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către MEN, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii și 2 traduceri legalizate în limba română. Candidații care se înscriu și la alte domenii de licență vor prezenta diploma de bacalaureat în copie și traducere legalizată;
  6. atestatul de recunoaştere a studiiloreliberat de MEN sau adeverinţa de recunoaştere, pentru candidaţii care au absolvit în anul 2018 şi care la momentul înscrierii nu sunt în posesia diplomei de studii (adeverinţa este eliberată de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor cu titlul provizoriu până la prezentarea diplomei finale de catre solicitant; în situaţia în care candidatul depăşeşte termenul limită adeverinţa îşi pierde valabilitatea);
  7. cerere de recunoaștere a studiilor cetățenilor europeni pentru admiterea la studii delicență 2018; în două exemplare, care va fi utilizată în vederea obținerii atestatului de recunoaștere a studiilor de liceu în cadrul MEN;
  8. foile matricole în original, aferente studiilor efectuate la liceu,în cazul înscrierii la studii universitate de licență, (situația școlară) vizate cu apostila Haga sau supra-legalizate de către Ministerul Învățământului, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii, și 2 traduceri legalizate în limba română;
  9. certificat de absolvirea anului pregătitor de limba romana sau certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate de MEN, la admiterea la studii universitare de licență cu predare în limba română, cu nivel acceptat minim B1.
  10. adeverință medicală eliberată care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează.
  11. două fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate; chitanța de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverința sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
  12. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
  13. copie, după legitimația de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studii de licență (la care candidatul a predat originalele);
  14. declarația pe proprie răspunderepentru veridicitatea actelor;
  15. declarația cu lista documentelor depuse la dosar;
  16. procură notarialăcu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidații cetățeni străini care nu depun dosarele personal;
  17. copia chitanței de evaluarea dosarului;

La înmatriculare, candidaţii vor prezenta dosarul cu documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de Ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, după caz, împreună cu atestatul de recunoaştere a studiiloreliberat de MEN sau adeverinţa de recunoaştere şi paşaportul cu viză valabilă în scop "studii".

 

     C)  Pentru cetăţenii din statele terte UE, SEE şi CE admiterea se va face in conformitate cu Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în sesiunile iulie și septembrie 2018 a UOC.

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de master este necesară încărcarea pe platforma on-line, a următoarelor acte scanate (format pdf sau jpg, max 3Mb):

 1. Pentru cetăţenii români:
  1. Formularul on-line (echivalentul cererii - tip de înscriere pentru concursul de admitere);
  2. certificatul de naştere;
  3. actul de identitate;
  4. certificatul de căsătorie - pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);
  5. diploma de bacalaureat;
  6. diploma de licență/inginer sau adeverința-tip pentru promoția 2018;
  7. foaia matricolă/suplimentul la diploma de licență/inginer;
  8. diploma de master, pentru candidatii are sunt absolventi ai unor studii anterioare de masterat;
  9. adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie.
  10. douăfotografii color tip carte de identitate;
  11. dacă plata nu a fost făcută on-line, chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul; 
  12. adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
  13. dacă e cazul, adeverinţă în original din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular;
  14. Pentru candidații care au urmat anterior studii universitare de masterat, dar nu le-au finalizat sau sunt absolventi, este necesară o adeverință cu perioada studiilor efectuate și forma de finanțare (buget sau cu taxă) însoțită de situația școlară aferentă;

B)Pentru cetăţenii din statele membre UE, SEE şi CE, care au trecut de procesul de evaluare a eligibilității dosarelor din cadrul Departamentului pentru Studenții Străini:

 1. Formularul on-line (echivalentul cererii - tip de înscriere pentru concursul de admitere);
  1. certificatul de naştere, în copie şi traducere legalizată;
  2. copie a actului care atestă domiciliul stabil în străinătate;
  3. copie de pe pașaport(paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;
  4. certificatul de căsătorie, în copie şi traducere legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);
  5. diploma de bacalaureat sau echivalentă, vizată cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către MEN, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii și 2 traduceri legalizate în limba română. Candidații care se înscriu și la alte domenii de master vor prezenta diploma de bacalaureat în copie și traducere legalizată;
  6. diploma de licenţă în original vizată cu apostilă Haga sau supra-legalizată de către Ministerul Învățământului, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii, și 2 traduceri legalizate în limba română, în cazul înscrierii la studii universitate de master;
  7. atestatul de recunoaştere a studiiloreliberat de MEN sau adeverinţa de recunoaştere, pentru candidaţii care au absolvit în anul 2018 şi care la momentul înscrierii nu sunt în posesia diplomei de studii (adeverinţa este eliberată de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor cu titlul provizoriu până la prezentarea diplomei finale de catre solicitant; în situaţia în care candidatul depăşeşte termenul limită adeverinţa îşi pierde valabilitatea);
  8. cerere de recunoaștere a studiilor cetățenilor europeni pentru admitere la studii delicență 2018; în două exemplare, care va fi utilizată în vederea obținerii atestatului de recunoaștere a studiilor de liceu în cadrul MEN;
  9. foile matricole în original, aferente studiilor efectuate la facultate,în cazul înscrierii la studii universitate de master, (situația școlară) vizate cu apostila Haga sau supra-legalizate de către Ministerul Învățământului, Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă, Ambasada / Oficiul Consular al României în țara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România / în 2 copii, și 2 traduceri legalizate în limba română;
  10. certificat de absolvirea anului pregătitor de limba romana sau certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate de MEN, la admiterea la studii universitare de master cu predare în limba română, cu nivel acceptat minim B1;
  11. adeverință medicală eliberată care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează.
  12. două fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate; chitanța de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverința sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
  13. adeverința din care să rezulte calitatea de student, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul);
  14. copie, după legitimația de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studii de master (la care candidatul a predat originalele);
  15. declarația pe proprie răspunderepentru veridicitatea actelor;
  16. declarația cu lista documentelor depuse la dosar;
  17. procură notarialăcu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidații cetățeni străini care nu depun dosarele personal;
  18. copia chitanței de evaluarea dosarului;

La înmatriculare, candidaţii vor prezenta dosarul cu documentele din dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de Ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, după caz, împreună cu atestatul de recunoaştere a studiiloreliberat de MEN sau adeverinţa de recunoaştere şi paşaportul cu viză valabilă în scop "studii".

 

     C)  Pentru cetăţenii din statele terte UE, SEE şi CE admiterea se va face in conformitate cu Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în sesiunile iulie și septembrie 2018 a UOC.