Acte necesare

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenţă este necesară încărcarea pe platforma on-line, a următoarelor acte scanate (format pdf sau jpg, max 3Mb):

Pentru cetăţenii români:

 1. Formularul on-line (echivalentul cererii - tip de înscriere pentru concursul de admitere);
 2. certificatul de naştere;
 3. actul de identitate;
 4. certificatul de căsătorie -pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);
 5. diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2019, adeverinţa de bacalaureat.
 6. foaia matricolă de la liceu;
 7. Adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către  medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul de studiu la care candidează.
 8. fotografie color tip carte de identitate;
 9. dacă plata nu a fost făcută on-line, este necesară chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 10. dovada plății taxei de înscriere (daca plata nu se face online din platforma) sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 11. adeverința din care să rezulte calitatea de student/absolvent cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular (dacă este cazul: candidatul este absolvent de studii universitare, stundent la alt program de studii sau a intrerupt studiile universitare);
 12. Scrisoarea de intenţie.
 13. documentul care atestă distincţia şcolară obţinută la olimpiadele şcolare (pentru candidatii care se incadreaza la art.8 din “Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Concursului de Admitere la studii universitare de licență și master în Universitatea „Ovidius” din Constanța, în sesiunile iulie și septembrie 2019”)

 

b)Cetățenii străini vor respecta precizarile din “Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Concursului de Admitere la studii universitare de licență și master în Universitatea „Ovidius” din Constanța, în sesiunile iulie și septembrie 2019” si vor fi asistati de DDS al UOC.

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de master este necesară încărcarea pe platforma on-line, a următoarelor acte scanate (format pdf sau jpg, max 3Mb):

Pentru cetăţenii români:

 1. Formularul on-line (echivalentul cererii - tip de înscriere pentru concursul de admitere);
 2. certificatul de naştere;
 3. actul de identitate;
 4. certificatul de căsătorie - pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);
 5. diploma de bacalaureat;
 6. diploma de licență/inginer sau adeverința-tip pentru promoția 2019 din care sa rezulte clar: media la examenul de diplomă/licență; media generală de absolvire a studiilor de licență; media de la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate de la examenul de diplomă/licență; media de la proba de susținere a proiectului de diplomă/lucrării de licență;
 7. foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
 8. diploma de master, pentru candidatii are sunt absolventi ai unor studii anterioare de masterat;
 9. adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie.
 10. fotografie color tip carte de identitate;
 11. dovada plății taxei de înscriere (daca plata nu se face online din platforma) sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 12. adeverința din care să rezulte calitatea de student/absolvent al unui program de master, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat (dacă este cazul: candidatul este absolvent/ masterand sau a intrerupt alt program de studii universitare de master);

 

b)Cetățenii străini vor respecta precizarile din “Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Concursului de Admitere la studii universitare de licență și master în Universitatea „Ovidius” din Constanța, în sesiunile iulie și septembrie 2019” si vor fi asistati de DDS al UOC.