Acte necesare

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

 

              Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenţă este necesară încărcarea pe platforma on-line, a următoarelor acte scanate (format pdf sau jpg, max 3Mb):

a)Pentru cetăţenii români:

 1. Formularul on-line (echivalentul cererii - tip de înscriere pentru concursul de admitere);
 2. certificatul de naştere;
 3. actul de identitate;
 4. certificatul de căsătorie -pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);
 5. diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2018, adeverinţa de bacalaureat. Prin excepție, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2017-2018, în baza acordului scris al acestora, UOC se poate interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), în vedere preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința eliberată de către instituția din România.
 6. foaia matricolă de la liceu;
 7. Adeverinţă medicală eliberată după caz de către medicul de familie sau de către  medicul şcolar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul de studiu la care candidează.
 8. fotografia color tip carte de identitate;
 9. dacă plata nu a fost făcută on-line, este necesară chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 10. dacă e cazul, adeverinţă în original din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular;
 11. Pentru candidații care au urmat anterior studii universitare, dar nu le-au finalizat, este necesară o adeverință cu perioada studiilor efectuate și forma de finanțare (buget sau cu taxă) însoțită de situația școlară aferentă;
 12. Pentru absolvenții de studii superioare (de scurtă durată, de lungă durată sau de licență) este necesară diploma de studii superioare și foaia matricolă aferentă;
 13. Scrisoarea de intenţie.

b)Pentru cetăţenii din statele membre UE, SEE şi CE:

 1. Formularul on-line (echivalentul cererii tip de înscriere pentru concursul de admitere);
 2. certificatul de naştere şi traducere legalizată;
 3. actul de identitate sau paşaportul (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;
 4. certificatul de căsătorie și traducere legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);
 5. diploma de bacalaureat sau, pentru promoţia 2018, adeverinţa de bacalaureat, în original și traducere legalizata;
 6. atestatul de recunoaştere a studiiloreliberat de MENCS sau adeverinţa de recunoaştere, pentru candidaţii care au absolvit în anul 2018 şi care la momentul înscrierii nu sunt în posesia diplomei de studii (adeverinţa este eliberată de către CNRED cu titlul provizoriu până la prezentarea diplomei finale de catre solicitant; în situaţia în care candidatul depăşeşte termenul limită, adeverinţa îşi pierde valabilitatea);
 7. foaia matricolă în original şi traducere legalizată;
 8. certificat de competenţă lingvistică pentrulimba română eliberat de către instituţiile abilitate de Ministerul Educaţiei Nationale și Cercetării Științifice,la admiterea la studii universitare de licenţă cu predare în limba română, cu nivel acceptat minim B1;
 9. Adeverinţă medicală eliberată care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează;
 10. fotografia color tip carte de identitate;
 11. chitanţa de plată a taxei de înscriere( dacă nu e făcută plata on line) sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 12. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);
 13. Declaraţia pe proprie răspundere pentru veridicitatea actelor şi Declaraţia cu lista documentelor depuse la dosar;
 14. procură notarială cu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidaţii cetăţeni străini care nu depun dosarele personal;
 15. Copie după chitanța de evaluare a dosarului;
 16. Scrisoarea de intenţie.

 

        c)Pentru cetăţenii din statele terte UE, SEE şi CE inscrierea pentru admiterea 2018 se face in conformitate cu Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere in Universitatea Ovidius din Constanta.

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

       Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de master este necesară încărcarea pe platforma on-line, a următoarelor acte scanate (format pdf sau jpg, max 3Mb):

a)Pentru cetăţenii români:

     1. Formularul on-line (echivalentul cererii - tip de înscriere pentru concursul de admitere);

     2. certificatul de naştere;

     3. actul de identitate;

     4.certificatul de căsătorie - pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);

     5.diploma de bacalaureat;

     6. diploma de licență/inginer sau adeverința-tip pentru promoția 2016;

     7.foaia matricolă;

     8.diploma de master, pentru candidatii are sunt absolventi ai unor studii anterioare de masterat;

     9.adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie.

     10.fotografia color tip carte de identitate;

     11.dacă plata nu a fost făcută on-line, chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul; 

     12.adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

     13.dacă e cazul, adeverinţă în original din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular;

     14.Pentru candidații care au urmat anterior studii universitare de masterat, dar nu le-au finalizat, este necesară o adeverință cu perioada studiilor efectuate și forma de finanțare (buget sau cu taxă) însoțită de situația școlară aferentă;

     15.Pentru candidatii care sunt absolventi ai unor studii universitare de masterat este necesara o adeverinta cu perioada studiilor efectuate si forma de finantare (buget/taxa);

  b)Pentru cetăţenii din statele membre UE, SEE şi CE:

       1. Formularul on-line (echivalentul cererii tip de înscriere pentru concursul de admitere);

       2. certificatul de naştere in original şi traducerea legalizată;

       3. actul de identitate sau paşaportul (paginile 1 – 4) valabil la momentul înscrierii;

       4. certificatul de căsătorie in original și traducerea legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat numele);

       5.diploma de bacalaureat în original si traducerea legalizata;

       6.diploma de licențăsau adeverința de licență in original(pentru absolventii promoției 2016) si  traducerea legalizată;

       7.atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de MENCS;

       8.foaia matricolă in original şi traducerea legalizată;

       9.certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de Ministerul Educaţiei Nationale și Cercetării Științifice, la admiterea la studii universitare de masterat cu predare în limba română, cu nivel acceptat minim B1;

       10.Adeverinţă medicală care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru programul de studiu la care candidează;

       11.fotografia color tip carte de identitate;

       12.chitanţa de plată a taxei de înscriere( dacă nu e făcută plata on line) sau, unde este cazul;

       13.adeverinţa sau documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

  dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate) si traducerea legalizata;

       14.Declaraţia pe proprie răspundere pentru veridicitatea actelor (Anexa 3) şi Declaraţia cu lista documentelor depuse la dosar (Anexa 4);

       15.procură notarială cu specificarea în clar a datei de valabilitate a acesteia, pentru candidaţii cetăţeni străini care nu depun dosarele persona.

   

       c)Pentru cetăţenii din statele terte UE, SEE şi CE admiterea se va face in conformitate cu Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în sesiunile iulie și septembrie 2018 a UOC.